• head_banner_01

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Gudrat önümleri nähili ýasalýar?

Gudrat önümleriniň hemmesi Hytaýdaky zawodlarymyzda öndürilýär.Her önümde iň oňat çig mal bar we iň ýokary standartlara laýyk gelýän önümleri öndürmek üçin häzirki zaman tehnologiýalaryny we ösen robotlary ulanýar.Kranlarymyzyň köpüsi gaty bürünçden ýasalan we ömrüň dowamynda ajaýyp öndürijiligi üpjün etmek üçin iň oňat keramiki disk klapanydyr.Önümlerimiz 100% synagdan geçirilýär we iberilmezden ozal el bilen barlanýar.

Näme üçin “Miracle” önümleriniň öňki zawod bahasy şol bir hilli beýleki önümlerden arzan?

Ilki bilen, Awstraliýanyň baş ofisinden zawodyň dolandyryş çykdajylaryny azaldýan durnukly sargytlarymyz bar;Ikinjiden, önümçilige degişli masştabda gözegçilik edýäris, çig mallary merkezi satyn alýarys, önümçilik çykdajylaryny azaldýarys;Üçünjiden, ýokary hilli sanitariýa önümleriniň iberilmegine ünsi jemleýäris;Beýleki baglanyşyksyz çykdajylar üçin çykdajylary tygşytlamak we azaltmak üçin elimizden gelenini edýäris.

Siziň kompaniýaňyzda we meniň ýurdumda aýratyn stil döredip bilerinmi?

Elbetde.Dizaýn çyzgylaryny ibereniňizde we ilkinji sargyt mukdary barada bize habar bereniňizde, çykdajylary siziň talaplaryňyza görä hasaplarys.Çykdajylary barlandan soň, size iki bahany getireris, biri birinji sargytyň bahasy (ösüş çykdajylaryny goşmak bilen), beýlekisi geljekde baha;Maksatly bolsa, siziň bilen aýratyn şertnama gol çekeris we hyzmatdaşlyga başlarys.

Kompaniýaňyz içerki satuwlarymyz üçin laýyk şahadatnamalary almadyk bolsa näme etmeli?

Munuň ähmiýeti ýok.Önümlerimiziň seriýasyny jikme-jik biliň we satyn almaly modelleriňizi we mukdaryny bize aýdyň;Şahadatnamalary almaga kömek ederis.

Öz markamyz ýok bolsa näme etmeli?

Mesele ýok.Islegiňiz üçin Awstraliýada hasaba alnan AQUAPERLA we NORICO markalarymyzy hödürläp bileris.