• banner

“Omar Series” egrileriň we göni çyzyklaryň kombinasiýasy bilen döredilen hammam gap-gaçlarydyr.Şol önümler esasan hrom, gara we altyn reňklerde bolýar.“Omar” seriýasy iki dürli görnüşdäki önümleri öz içine alýar: Tapware programma üpjünçiliginiň egri tutawajy we egri egrisi bar we suwuň şarlawuk görnüşinde gutarmagyna ýol açýar, hammam esbaplary bolsa gönüburçly görnüşde çarçuwalanýar, bu bolsa hammamda ajaýyp burç döredýär.
“Omar Series” mikser kranlarynyň köpüsi gaty bürünçden, takyk keramiki disk kartrijinden ýasalýar;ygtybarly we çydamly.